پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش راکت راکتها راکت راکتها راکت راکتها راکت راکتها پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش راکت راکتها راکت راکتها راکت راکتها راکت راکتها پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش راکت راکتها راکت راکتها راکت راکتها راکت راکتها پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش راکت راکتها راکت راکتها راکت راکتها راکت راکتها پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش راکت راکتها راکت راکتها راکت راکتها راکت راکتها موتور جت موتورهاي جت موتور جت موتورهاي جت موتور جت موتورهاي جت موتور جت موتورهاي جت موتور جت موتورهاي جت موتور جت موتورهاي جت موتور جت موتورهاي جت موتور جت موتورهاي جت موتور جت موتورهاي جت

 

 

 

 

    نام کتاب: تکنولوژي سيستم هاي پيشرانش

    مولفان: رحمان جليني- رحيم جليني

    سال تاليف: ١٣٦٧

    ناشر: رايانه پرداز

    وضعيت نشر: در حال نشر و بزودي در روي اينترنت

  

 

 

   Spacecraft Propulsion

   By: Rahim Jelini- Rahman Jelini

   Rayaneh-Pardaz Press

 

برگشت


گرچه ايده پرتاب راكت‏هاي بلندبرد براي انـجام سفرهاي فضايي ـ نظيـر آنچه كه در سال 1969 به كره ماه تـحقق يافت ـ امروزه در طي سي سال اخيـر تكرار نگرديده است اما تـجربه گستـرده بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتـي جهان سوم در پرواز راكتهاي زميـن ‏پرتابي به فراسوي ميدان گرانش زميـن، آن را بصورت امري تـحقق ‏پذير درآورده است. بااين‏همه مهمتـرين موضوعي كه فراپيش راه چنيـن راكتهايي است منابع انرژي، سيستم‏هاي پيش ‏برنده و نـحوه ذخيـره سوخت براي تأميـن يك سوخت دائمي در موتورهاي راكت‏ است.
در زماني كه شالوده اين كتاب، در قالب يك طرح مطالعاتي اوليه توسط نگارندگان در حال انـجام بود دهها مركز تـحقيقاتي در ايالات متحده در حال بررسي پيشرانش جت‏ ها، فيزيك آتـمسفري و فضايي، و ديگر تـحقيقات هوافضايي چون موارد زير بودند:
* سيستم‏هاي ناوبري (navigation systems) و هدايت كه عموماً در ارتباط با دريافت، گسيل ، پردازش و كاربرد اطلاعات براي اهداف سيستم‏هاي عملگر (operating systems) كامل از جـمله مولفه‏ ها و نرم ‏افزارها براي راكتها و فضاپيماهاي شاتل مي ‏باشند،
* توسعه، طراحي و آزمون وسايل نقليه فضايي و مـحيط فضايي ازجـمله مطالعات در باره بارگذاري راكت‏ها.
اين كتاب بطور خلاصه ديناميك يك راكت در فضا (فصل 1) و تنوع سيستم‏هاي پيشرانش (فصل 2) را مورد بررسي قرار مي‏دهد. فصل 3 ، به تـحليل يك‏بعدي انواع راكت‏ هاي يوني ‏اي (الكتـروستاتيكي) مي‏پردازد كه بر مبناي خنثي ‏سازي شبكه‏ اي، از منابع يوني بـمباران الكتـروني استفاده مي‏ كنند. فصل 4 ، به بررسي جنبه ‏هاي مهندسي موتورهاي راكت پلاسـمايي (يا الكتـرومغناطيسي) پرداخته و ضمن توجه به احتمالات كارآيي پيشرانش ‏هاي الكتـرومغناطيسي، به پيشرفت‏ هاي انـجام ‏شده در تـحقيقات اين سيستم‏ها اشاره دارد. باشد كه اين كتاب در بررسي انواع مكانيسم‏هاي ديناميك و تكنولوژي پيشرانش فضاپيماها بتواند احتمالات دستيابي به پيشرانش ‏هاي فضايي در آينده و زمينه‏ هاي استفاده از تكنولوژي فضايي در ديگر صنايع را پيش رو قرار داده باشد.

 

            فهرست مطالب کتاب
            فصل 1 ـ فيزيك پيشرانش و ديناميك راكتها
                                        1ـ1 پيشرانش در فضا
                                                        1ـ1ـ1 فشار
                                        2ـ1 حركت راكت ها

            فصل 2 ـ رده ‏بندي سيستم‏هاي پيشرانش
                                        1ـ2 مقدمه
                                        2ـ2 سيستم‏هاي پيشرانش شيميايي
                                        3ـ2 سيستم‏هاي پيشرانش هسته‏ اي
                                        4ـ2 سيستم‏هاي پيشرانش الكتريكي

            فصل 3 ـ پيشرانش يوني
                                        1ـ3 تئوري منابع يوني بمباران الكتروني
                                        2ـ3 اجزاء سيستم‏هاي پيشرانش يوني
                                                        1ـ2ـ3 اتاقك يوني
                                                        2ـ2ـ3 ميدان مغناطيسي
                                                        3ـ2ـ3 سيستم شتايدهنده
                                                        4ـ2ـ3 سيستم خنثي ‏كننده
                                        3ـ3 دو سيستم نمونه
                                                        1ـ3ـ3 نتايج آزمايشها

            فصل 4 ـ پيشرانش الكترومغناطيسي
                                        1ـ4 مقدمه
                                        2ـ4 فيزيك شاره ‏هاي پلاسمايي در ميدان‏هاي الكترو‏مغناطيسي
                                        3ـ4 رده ‏بندي پيشرانش ‏هاي الكترو‏مغناطيسي
                                                        1ـ3ـ4 موتور جت قوسي( بي‏در‏روي گرمايي )
                                                        2ـ3ـ4 جت قوسي مگنتوئيدروديناميك  (MHD)
                                                        3ـ3ـ4 جت قوسي مگنتوپلاسماديناميك (MPD)
                                                                                1ـ3ـ3ـ4 مكانيسم جت قوسي  MPD
                                                                                2ـ3ـ3ـ4 برآورد پيشرانش
                                                                                3ـ3ـ3ـ4 مزاياي جت قوسيMPD
                                                        4ـ3ـ4 موتور الكتروپالسي
                                                                                1ـ4ـ3ـ4 سيستم نمونه
                                        4ـ4 محرك‏ هاي پيشرانش الكترومغناطيسي
                                        5ـ4 ديناميك راكت هاي پلاسمايي (الكترومغناطيسي)
            كتابشناسي

 

برگشت به سایت ارتباط  |  برگشت به صفحه اصلي  |  برگشت به صفحه اصلي سايت