شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت  شاهنامه فردوسي شاهنامه شناسي شاهنامه حکيم فردوسي زردتشت زرتشت

    عنوان تک پژوهش: شاهنامه شناسي

    نگارندگان: رحمان جليني- رحيم جليني

    سال تاليف: ١٣٦٨

    وضعيت نشر: متن کامل بزودي در روي اينترنت

  

   Shahnameh Studies

   By: Rahman Jelini- Rahim Jelini

 

برگشت


پيش از آنكه سرزمين ايران به مذهب امروزي‏ اش ـ اسلام ـ گرايش يابد، بمدت چندين سده اعتقادات مذهبي زرتشت را پي
مي گرفت. آيين او كه در غرب با عنوان زرتشت‏گرايي ( آيين زرتشت ) يا مزديسنا ( مزداگرايي ) شناخته شده است ادبياتي منحصر بفرد دارد كه آنگونه كه انتظار آن بايد برود، بگونه ‏اي وسيع و گسترده با موضوعات اعتقادي و مراسم مذهبي مرتبط است. اما در مراحل بعدي، بخش كوچكي از آثار غيرآييني و غيرروحاني نيز رشد يافت كه بسياري از آنها، دستكم در ارتباط با تاريخ اين سرزمين، پادشاهان و پهلوانان بودند.
فتح ايران بدست اعراب مسلمان، حادثه ‏اي بود كه در سالهاي پس از 636 ميلادي (برابر با 15 هجري) صورت پذيرفت و نه تنها در مذهب اين مردم، بلكه در زبان و ادبيات ايشان نيز دگرگوني عميقي نهاد.الفباي عربي جايگزين دستخط قديمي ‏تر پهلوي گشت و زبان كهن آن، درحاليكه همچنان اساساً زباني هندواروپايي باقي ماند با شمار وسيعي از لغات عربي در آميخت. اين لغات نه تنها با مذهب و پرستش جديد در ارتباط بودند (به لحاظ اينكه زبان عربي، زبان مقدس گرديد)، بلكه با زندگي روزانه نيز مرتبط بودند. در مقام مقايسه، اين امر منادي آنچه بود كه بر لغات ساكسونها، پس از آنكه انگلستان بوسيله زمانها فتح گرديد (در قرن يازدهم) رخ داد.
 

        فصل 1-  شناخت شاهنامه

                            شاهنامه و پديدآورنده آن
                            منابع و محتواي شاهنامه

                            فردوسي و فنّ شعرسوگمندانه حماسي

 

        فصل 2-  تاريخ تطبيقي

                            شخصيت ها و رويدادها

                            زرتشت پيامبر

 

        فصل 3-  گاهشماري در شاهنامه

برگشت به سایت ارتباط  |  برگشت به صفحه اصلي  |  برگشت به صفحه اصلي سايت