آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی آلمان آلمانی تاریخ آلمان ژرمن نژاد ژرمن ها ژرمنها هندواروپایی

    عنوان تک پژوهش: تاریخ ژرمنها

    نگارندگان: رحیم جلینی- رحمان جلینی

    سال تالیف: ١٣٦٦

    وضعیت نشر: متن کامل بزودی در روی اینترنت

  

   History of Germanic People

   By: Rahim Jelini- Rahman Jelini

 

برگشت


ژرمن‏ها ، مردمانی هندواروپایی ‏اند كه در ناحیه‏ ای دورتادور شبه ‏جزیره ژوتلند (Jylland) متولد شده‏ اند .این اقوام را از اخلاف مردمان دریایی در زمانی كه بخش {بزرگی} از سرزمین آلمان را سلت‏ها در تصرف خود داشتند می دانند.
تاریخ ژرمن‏ها ، تغییرات مداوم مردم و اقوامی را شاهد بوده است كه بطور ناگهانی ناپدید مي‏ شدند ، آنهایی كه در همسایگان قدرتمند خود ، جذب شده یا مردمی كه بصورت گروههای بزرگتر دسته ‏بندی می ‏گردیدند. نوادر‏های، مردمانی همچون هاسدینكٌ‏ها (Hasding) و بورگاندي‏ها (Burgonde) بودند و شاید از اخلاف آنها باشند . در پایان قرن چهارم ، امواج ژرمن‏ها ، به مناطق وزر (Weser) ، ویستول (Vistule) و اسكاندیناوی رسیدند . در سده سوم ، كسانی كه آلمان را تصرف نموده بودند سلت‏ها را به سرزمین گل (Gaule) عقب راندند .
كمتر از یك سده به بعد ، این اقوام ، تاخت‏ وتاز خود را به روم آغاز كردند كه با تصادماتی در این امپراطوری همراه بود . اما سپاهیان روم توانستند كه آنها را در خارج از مرزهای امپراطوری Jusquau در سده سوم پس‏ از میلاد نگاه دارند . از زمان تاخت ‏ و تازهای نخستین ژرمن‏ها در امپراطوری روم ، تاسیت مردمانی را به ثبت رسانیده است كه با تغییر نام یا مكان ، اتحاد جدید خود را شكل دادند ‏: در مجاورت رود راین (Rhin) ، ساكسون‏ها (Saxon) ، فرانك‏ها (Franc) ، آلماني‏ها (Alaman) متحمل فشار ژرمن‏های شرقی (Germains Orientaux) شدند كه شامل بورگاندي‏ها ، ژپیدها (Gepide) ، گوت‏ها (Goth) ، هرول‏ها (Herule) ، روژها (Ruge) ، اسكیرها (Skire) و واندال‏ها (Vandale) بودند . این مردمان در سده اول پس
‏از ‏میلاد ، در اسكاندیناوی پیاده شدند . بدین‏صورت ژرمنها توانستند قلمرو خود را تا كوههای اورال و دریای سیاه گسترش دهند (بدون اینكه فاتحان پیشین را نابود كنند). بورگاندي‏ها و واندال‏های Silingue، سرزمین فرانسونی (Franconie) را به تصرف خود در آورده و واندال‏های Asdingue، نیز ناحیه پانویی (Pannoie) را اشغال كردند. اقوام ژپید ، سرزمین داسی (Dacie) را فتح نموده و رومیان را از آنجا راندند.
گوت‏های قدرتمندتر به سرمت‏ها یورش برده و menace امپراطوری را در سده سوم پس
‏از میلاد ، فتح كردند . اما خود به دو دسته تقسیم شدند : استروگوت‏ها (Ostrogoth) در ناحیه اوكراین ، و ویزوگوت‏ها (Wisigoth) در محدوده جنگل‏های میان دنیستر (Dniestr) و دانوب (Danube) . در قرن چهارم این اقوام ، به فرقه آریانیسم (arianisme) گراییده و این اعتقاد را به همسایگان خویش نیز انتقال دادند . پادشاه استروگوت كه هرماناریش (Hermanarich) نام داشت دولت قدرتمندی را پایه‏ گذاری نمود كه بر هرول‏ها ( نزدیك به دریای آزو (Azov) ) و وندها(Wende) ( در كوههای مرتفع دنیپر ) حكومت مي‏ كرد . وی سرانجام در حمله هون‏ها (Hun) شكست خورده و در سال 375 میلادی ، خود را از میان برد .
استروگوت‏ها و ژپیدها نیز مطیع استیلاگران آسیایی خود شدند . ویزوگوت‏ها كه بدین‏
جهت گرفتار ترس ناگهانی شده بودند ، تهاجمات عظیم (grandes invasions) خود را با پناه بردن به امپراطوری روم (376) ، آغاز كردند . آنها در سال 382 میلادی با واگذاردن مسیه (Mesie) سفلی ، توسعه یافتند.
فشار هون‏ها در این دوران در تمامی سرزمین‏های ژرمن‏ها گسترش یافته و آلین‏ها (Alain)، سوإوها (Sueve) ، بورگاندي‏ها و واندال‏ها را به عبور از رود راین ناگزیر نمود (406) . آنها بطور همزمان در داخل امپراطوری ، جایی كه ویزوگوت‏ها در آ
ن، اقامت كرده بودند استقرار یافتند . از سال 407 میلادی به بعد ، ژرمن های كناره دریای شمال ، بریتانیا را به اشغال خود در آوردند: آنگل‏ها (Angle) در شمال (در ناحیه Londres(Anglie) شرقی ) ، ژوت‏ها در جنوب شرقی ( ناحیه كنت ) و ساكسون‏ها در جنوب غربی ( سوری (Surrey) ) .
پس از مرگ آتیلا ( فرمانده هون‏ها ) در سال 453 ، ژرمن‏هایی كه تحت استیلای این قوم قرار داشتند به استقلال مجدد رسیدند . استروگوت‏ها تشكیلاتی را در داخل امپراطوری ایجاد کردند. لمباردها (Lombard) كه در قرن اول پس
‏از میلاد ناحیه سفلای رود الب (Elbe) را واگذارده بودند ، در ناحیه پانونی با ژپیدها به زدوخورد پرداخته و آنها را بكمك آوارها (Avar) نابود كردند . بعد از آن، ائتلاف با همآوردهای آسیایي‏شان موجب تصرف ایتالیای بیزانسی در سال568 میلادی گردید. حكومت‏هایی كه بوسیله اقلیت بربر در داخل امپراطوری روم بنیان نهاده شد ( شامل بورگاندي‏ها ، لمباردها ، استروگوت‏ها ، سوإوها ، واندال‏ها و ویزوگوت‏ها ) چندان بطول نیانجامیدند. اما در دوره سلطنت فرانك‏ها كه بوسیله كلاویس (Clovis) بنیان نهاده شد وضعیت بگونه ‏ای دیگر بود . این حكومت در سرزمین گل استقرار یافته و احتمالاً در سده ششم میلادی ژرمن‏هایی كه در حدود امپراطوری آن قرار داشتند را تحت تسلط خود درآورد: آلماني‏ها، باوارویي‏ها (Bavaroi)، فریسون‏ها (Frison)، هسویي‏ها (Hessoi) و ثورینگیایي‏ها (Thuringien).
مروینگیایي‏ها با مساعی مبلغین مذهبی ( همچون بونیفاس (Boniface)، كلمبان (Colomban)، فریدولین (Fridolin)، گال (Gall)، پیرمین (Pirmin) و ویلیبرود (Willibrord) ) در امر ترویج تمدن كمك‏های بسزایی نمودند . در سده ششم ، اسلاوها در یك گسترش عظیم ، تا رود الب، سال (Saale) و جنگل‏های بوهم (Boheme) را تصرف نمودند و بدین‏ترتیب این قلمروها را ژرمن‏ها رها ساختند . دانویس (Danois) ـ ونوس اسكاندیناوی ـ در سده هفتم ، سرزمین باستانی ژوت‏ها را فتح نمود . ژرمانیای وحشی ، در محاصره باقی ماند. هنگامی كه ساكسون‏ها تحت تسلط شارلمانی (Charlemagne) (804 ـ 772) در آمدند سپاهیان او در آنجا بیشتر از ژرمن‏ها استقرار نیافتند اگرچه مردم مسیحی این سرزمین، خود را مطیع یك "امپراطوری رومی (empereur romain)" مي‏ دانستند . اما وقتي‏كه در سال 843 ، امپراطوری شارلمانی ، تجزیه گردید نام " فرانسه شرقی (Francie orientale) بزودی نسبت به آوازه ژرمانیا ازیاد رفت.

برگشت به سایت ارتباط  |  برگشت به صفحه اصلي  |  برگشت به صفحه اصلي سايت